صورت معاملات فصلی چیست؟

  • در قانون برای ارسال صورت معاملات فصلی از چه اشخاصی نام برده شده است؟
  • مشاغل بند الف ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم چه مشاغلی هستند؟
مشاغل بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم چه مشاغلی هستند؟